میزبان

فریبرز خلجی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه یک

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه یک
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه دو

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه دو
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه سه

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه سه
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه چهار

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه چهار
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه پنج

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه پنج
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه شش

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه شش
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه هفت

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه هفت
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه هشت

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه هشت
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه نه

اقامتگاه بوم گردی کیوتی کاتیج کلبه نه
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.