میزبان

سپهر هاشم زاده

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره هفت

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره هشت

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره هشت
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره نه

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره نه
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره ده

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره ده
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره یازده

اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه اتاق شماره یازده
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.