میزبان

عابدین تیموری

اقامتگاه های میزبان

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره یک

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره دو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره سه

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره چهار

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره پنج

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره شش

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره هفت

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره هشت

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره هشت
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره نه

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره نه
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره ده

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره ده
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره یازده

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره یازده
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره دوازده

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره دوازده
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره سیزده

کلبه جنگلی میرزا عابدین اتاق شماره سیزده
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.