میزبان

ابوالقاسم دوستی دیلمی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد دو

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد دو
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد چهار

اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد چهار
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد شش

اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد شش
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد هشت

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد هشت
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد یک

اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد یک
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد سه

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد سه
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد پنج

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد پنج
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد هفت

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد هفت
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.