میزبان

رسولی

اقامتگاه های میزبان

هتل سنتی نیایش اتاق یک تخته شماره یک

هتل سنتی نیایش اتاق یک تخته شماره یک
قیمت از شبی ۱۳۳,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق یک تخته شماره دو

هتل سنتی نیایش اتاق یک تخته شماره دو
قیمت از شبی ۱۳۳,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق یک تخته شماره سه

هتل سنتی نیایش اتاق یک تخته شماره سه
قیمت از شبی ۱۳۳,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق یک تخته شماره چهار

هتل سنتی نیایش اتاق یک تخته شماره چهار
قیمت از شبی ۱۳۳,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق یک تخته شماره پنج

هتل سنتی نیایش اتاق یک تخته شماره پنج
قیمت از شبی ۱۳۳,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره یک

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره یک
قیمت از شبی ۲۰۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره دو

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره دو
قیمت از شبی ۲۰۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره سه

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره سه
قیمت از شبی ۲۰۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره چهار

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره چهار
قیمت از شبی ۲۰۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره پنج

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره پنج
قیمت از شبی ۲۰۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره شش

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره شش
قیمت از شبی ۲۰۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره هفت

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره هفت
قیمت از شبی ۲۰۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره هشت

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره هشت
قیمت از شبی ۲۰۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره نه

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره نه
قیمت از شبی ۲۰۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره ده

هتل سنتی نیایش اتاق دو تخته شماره ده
قیمت از شبی ۲۰۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.