میزبان

میرحسین دیرستانی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق دوازده

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق دوازده
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق یک

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق یک
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق دو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق دو
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق سه

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق سه
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق چهار

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق چهار
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق پنج

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق پنج
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق شش

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق شش
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق شماره هفت

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق هشت

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق هشت
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق نه

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق نه
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق ده

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق ده
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق یازده

اقامتگاه ساحلی فردیس اتاق یازده
قیمت از شبی ۴۱۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.