میزبان

عباس سخنگو

اقامتگاه های میزبان

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره یک

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره دو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره چهار

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۳۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره هشت

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره هشت
قیمت از شبی ۳۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره دوازده

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره دوازده
قیمت از شبی ۳۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره سه

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۴۷۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره پنج

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۴۷۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره هفت

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۴۷۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره نه

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره نه
قیمت از شبی ۴۷۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره یازده

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره یازده
قیمت از شبی ۴۷۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره چهارده

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره چهارده
قیمت از شبی ۴۷۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره شش

هتل سنتی خانه اطلسی اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.