میزبان

خانم طالیان پور

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره هفت

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره هشت (اشتراکی)

اقامتگاه بوم گردی سی راه اتاق شماره هشت (اشتراکی)
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.