میزبان

اسماعیلی

اقامتگاه های میزبان

متل مزرعه امیر واحد شماره یک

متل مزرعه امیر واحد شماره یک
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

متل مزرعه امیر واحد شماره دو

متل مزرعه امیر واحد شماره دو
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

متل مزرعه امیر واحد شماره سه

متل مزرعه امیر واحد شماره سه
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

متل مزرعه امیر واحد شماره چهار

متل مزرعه امیر واحد شماره چهار
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

متل مزرعه امیر واحد شماره پنج

متل مزرعه امیر واحد شماره پنج
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

متل مزرعه امیر واحد شماره شش

متل مزرعه امیر واحد شماره شش
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

متل مزرعه امیر واحد شماره هفت

متل مزرعه امیر واحد شماره هفت
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

متل مزرعه امیر واحد شماره هشت

متل مزرعه امیر واحد شماره هشت
قیمت از شبی ۳۵۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

متل مزرعه امیر واحد شماره نه

متل مزرعه امیر واحد شماره نه
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.