میزبان

بهرام نژاد

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بام برم کلبه شماره یک

اقامتگاه بام برم کلبه شماره یک
قیمت از شبی ۱۸۱,۵۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بام برم کلبه شماره دو

اقامتگاه بام برم کلبه شماره دو
قیمت از شبی ۱۸۱,۵۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بام برم کلبه شماره سه

اقامتگاه بام برم کلبه شماره سه
قیمت از شبی ۱۸۱,۵۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بام برم کلبه شماره نه

اقامتگاه بام برم کلبه شماره نه
قیمت از شبی ۲۰۳,۵۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بام برم کلبه شماره ده

اقامتگاه بام برم کلبه شماره ده
قیمت از شبی ۲۰۳,۵۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بام برم کلبه شماره چهار

اقامتگاه بام برم کلبه شماره چهار
قیمت از شبی ۱۸۱,۵۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بام برم کلبه شماره پنج

اقامتگاه بام برم کلبه شماره پنج
قیمت از شبی ۱۸۱,۵۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بام برم کلبه شماره شش

اقامتگاه بام برم کلبه شماره شش
قیمت از شبی ۱۸۱,۵۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بام برم کلبه شماره هفت

اقامتگاه بام برم کلبه شماره هفت
قیمت از شبی ۱۸۱,۵۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بام برم کلبه شماره هشت

اقامتگاه بام برم کلبه شماره هشت
قیمت از شبی ۱۸۱,۵۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بام برم کلبه شماره یازده

اقامتگاه بام برم کلبه شماره یازده
قیمت از شبی ۲۰۳,۵۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.