میزبان

مجتبی مسعودی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یک

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۱۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره دو

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۱۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره سه

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۱۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره چهار

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۱۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره پنج

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۱۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره شش

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۱۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هفت

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۱۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هشت

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هشت
قیمت از شبی ۱۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره نه

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره نه
قیمت از شبی ۱۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره ده

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره ده
قیمت از شبی ۱۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یازده

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یازده
قیمت از شبی ۱۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.