میزبان

حسین اقبال

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره یک

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره دو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره سه

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره چهار

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره پنج

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره شش

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره هفت

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره هشت

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره هشت
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره نه

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره نه
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره ده

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شماره ده
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق یازده

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق یازده
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق دوازده

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق دوازده
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق سیزده

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق سیزده
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق چهارده

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق چهارده
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق پانزده

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق پانزده
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شانزده

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق شانزده
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق هفده

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق هفده
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق هجده

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق هجده
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق نوزده

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق نوزده
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست و یک

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست و یک
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست و دو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست و دو
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست و سه

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست و سه
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست و چهار

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست و چهار
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست و پنج

اقامتگاه سنتی اقبال اتاق بیست و پنج
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.