میزبان

کلهر

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۲۹۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۲۹۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۲۹۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۲۹۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره هفت

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۲۹۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره هشت

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره هشت
قیمت از شبی ۲۹۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره نه

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره نه
قیمت از شبی ۲۹۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره ده

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره ده
قیمت از شبی ۳۹۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره یازده

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره یازده
قیمت از شبی ۳۹۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره دوازده

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره دوازده
قیمت از شبی ۳۹۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره سیزده

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره سیزده
قیمت از شبی ۳۹۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره چهارده

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره چهارده
قیمت از شبی ۳۹۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره پانزده

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره پانزده
قیمت از شبی ۴۹۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره شانزده

اقامتگاه بوم گردی کلهر اتاق شماره شانزده
قیمت از شبی ۵۹۴,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.