میزبان

مجید آشوری

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره هفت

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره هشت

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره هشت
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره نه

اقامتگاه بوم گردی سپیدار اتاق شماره نه
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.