میزبان

ضیایی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق ویژه یک

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق ویژه یک
قیمت از شبی ۴۸۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق ویژه دو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق ویژه دو
قیمت از شبی ۴۸۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق ویژه سه

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق ویژه سه
قیمت از شبی ۴۸۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق ویژه چهار

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق ویژه چهار
قیمت از شبی ۴۸۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق شاه نشین

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق شاه نشین
قیمت از شبی ۷۲۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق یک

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق یک
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق دو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق دو
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق سه

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق سه
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق چهار

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق چهار
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق پنج

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق پنج
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق شش

اقامتگاه بوم گردی نمکزار سه قلعه اتاق شش
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.