میزبان

امینی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق سه نفره شماره یک

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق سه نفره شماره یک
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره یک

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره یک
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره دو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره دو
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره سه

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره سه
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره چهار

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره چهار
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره پنج

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره پنج
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره شش

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره شش
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره هفت

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره هفت
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره هشت

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره هشت
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره نه

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره نه
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره ده

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق پنج نفره شماره ده
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق شش نفره شماره یک

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق شش نفره شماره یک
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق شش نفره شماره دو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق شش نفره شماره دو
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق شش نفره شماره سه

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق شش نفره شماره سه
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق هفت نفره شماره یک

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق هفت نفره شماره یک
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق هفت نفره شماره دو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق هفت نفره شماره دو
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق دوازده نفره

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق دوازده نفره
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق چهار نفره شماره یک

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق چهار نفره شماره یک
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق چهار نفره شماره دو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق چهار نفره شماره دو
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق چهار نفره شماره سه

اقامتگاه ناخدا امینی اتاق چهار نفره شماره سه
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.