میزبان

مهدی پور

اقامتگاه های میزبان

اتاق یک تخته همکف سرابی

اتاق یک تخته همکف سرابی
قیمت از شبی ۱۸۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق دو تخته همکف سرابی شماره یک

اتاق دو تخته همکف سرابی شماره یک
قیمت از شبی ۲۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق سه تخته همکف سرابی شماره یک

اتاق سه تخته همکف سرابی شماره یک
قیمت از شبی ۳۸۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق سه تخته همکف سرابی شماره دو

اتاق سه تخته همکف سرابی شماره دو
قیمت از شبی ۳۸۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق چهار تخته طبقه اول سرابی

اتاق چهار تخته طبقه اول سرابی
قیمت از شبی ۵۱۱,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق دو تخته طبقه اول سرابی شماره یک

اتاق دو تخته طبقه اول سرابی شماره یک
قیمت از شبی ۳۳۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق دو تخته طبقه اول سرابی شماره سه

اتاق دو تخته طبقه اول سرابی شماره سه
قیمت از شبی ۳۳۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق سه تخته طبقه اول سرابی شماره یک

اتاق سه تخته طبقه اول سرابی شماره یک
قیمت از شبی ۴۴۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق دو تخته همکف سرابی شماره سه

اتاق دو تخته همکف سرابی شماره سه
قیمت از شبی ۲۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق دو تخته همکف سرابی شماره دو

اتاق دو تخته همکف سرابی شماره دو
قیمت از شبی ۲۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق دو تخته همکف سرابی شماره چهار

اتاق دو تخته همکف سرابی شماره چهار
قیمت از شبی ۲۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق دو تخته همکف سرابی شماره پنج

اتاق دو تخته همکف سرابی شماره پنج
قیمت از شبی ۲۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق سه تخته همکف سرابی شماره سه

اتاق سه تخته همکف سرابی شماره سه
قیمت از شبی ۳۸۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق دو تخته طبقه اول سرابی شماره دو

اتاق دو تخته طبقه اول سرابی شماره دو
قیمت از شبی ۳۳۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق سه تخته طبقه اول سرابی شماره دو

اتاق سه تخته طبقه اول سرابی شماره دو
قیمت از شبی ۴۴۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.