میزبان

خلف سعد فرجی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره یک

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره دو

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره سه

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره چهار

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره پنج

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره شش

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره هفت

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره هشت

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره هشت
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره نه

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره نه
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره ده

اقامتگاه ابوعلی اتاق شماره ده
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.