میزبان

نبی

اقامتگاه های میزبان

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره یک

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره دو

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره سه

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره چهار

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره پنج

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره شش

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره هفت

بوم گردی ساحل کویر (1) اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره یک

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره دو

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره سه

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره چهار

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره پنج

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره شش

بوم گردی ساحل کویر (2) اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۷۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.