برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
کلبه چوبی دوبلکس در دل جنگل گیلان - ماسال
۳/۵

کلبه چوبی دوبلکس در دل جنگل

این کلبه چوبی دوبلکس در نزدیکی جنگهای ییلاقات ماسال اولسبلنگاه وسوئه چاله قرار دارد. کلبه دارای دو ...
کلبه جنگلی قیمت مناسب ماسال
۲ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه کپوکی بوم‎گردی دادا و دده گلستان - علی آباد
۳/۵

کلبه کپوکی بوم‎گردی دادا و دده

نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. هزینه اقامت برای هر شب-کلبه و بدون صبحانه است. در این ...
خانوادگی
۷ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه کایلو بوم‎گردی دادا و دده گلستان - علی آباد
۳/۵

کلبه کایلو بوم‎گردی دادا و دده

نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. هزینه اقامت برای هر شب-کلبه بدون صبحانه است. در این اقامتگاه ...
خانوادگی
۷ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه جوزک بوم‎گردی دادا و دده گلستان - علی آباد
۳/۵

کلبه جوزک بوم‎گردی دادا و دده

نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. هزینه اقامت برای هر شب-کلبه و بدون صبحانه است. در این ...
خانوادگی
۷ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه عشقه کوه بوم‎گردی دادا و دده گلستان - علی آباد
۳/۵

کلبه عشقه کوه بوم‎گردی دادا و دده

کلبه دارای یک اتاق و یک تخت دو نفره است. امکان اقامت 8 نفر به صورت کف‌خواب وجود دارد. هزینه ...
خانوادگی
۱۰ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه بلوط کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه بلوط کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. نحوه اقامت در کلبه ...
دوستانه شمال مازندران
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه کاج کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه کاج کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. کلبه کاج کومه به ...
دوستانه مازندران کومه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه صنوبر کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه صنوبر کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. کلبه‌ی صنوبر ...
دوستانه شمال مازندران
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه درختی کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه درختی کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. نحوه‌ی اقامت در ...
دوستانه شمال مازندران
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کلبه سنگی کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه سنگی کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. کلبه‌ی سنگی ...
دوستانه شمال کومه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه کنفرانس کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه کنفرانس کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. نحوه‌ی اقامت در ...
دوستانه شمال مازندران
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه انجیلی کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه انجیلی کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. نحوه اقامت در کلبه ...
دوستانه شمال مازندران
۲ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
کلبه کافه کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه کافه کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. نحوه اقامت در کلبه ...
دوستانه شمال مازندران
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه جنگلی 12 نفره کاظم مازندران - شیرگاه
۳/۵

کلبه جنگلی 12 نفره کاظم

ظرفیت پایه کلبه 5 نفر است. حداکثر ظرفیت کلبه 12 نفر است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. ...
دوستانه شمال گردی
۳ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه جنگلی 8 نفره بلوط مازندران - شیرگاه
۳/۵

کلبه جنگلی 8 نفره بلوط

ظرفیت پایه کلبه 4 نفر است. حداکثر ظرفیت کلبه 8 نفر است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. ...
دوستانه شمال گردی
۲ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر