برچسب‌ها :

جزیره
فیلتر نتایج
سالن 25 نفره بوم‎گردی نچیدار هرمزگان - قشم
۳/۵

سالن 25 نفره بوم‎گردی نچیدار

ظرفیت پایه سالن 10 نفر است. حداکثر ظرفیت سالن 25 نفر است. آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ...
جزیره
۱۰ نفر ۲۵ نفر پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره 6 بوم‎گردی نچیدار هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق شماره 6 بوم‎گردی نچیدار

ظرفیت پایه اتاق 2 نفر است. حداکثر ظرفیت اتاق 3 نفر است. آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ...
جزیره
۲ نفر ۳ نفر پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره 5 بوم‎گردی نچیدار هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق شماره 5 بوم‎گردی نچیدار

ظرفیت پایه اتاق 3 نفر است. حداکثر ظرفیت اتاق 4 نفر است. آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ...
جزیره
۳ نفر ۴ نفر پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره 4 بوم‎گردی نچیدار هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق شماره 4 بوم‎گردی نچیدار

ظرفیت پایه اتاق 3 نفر است. حداکثر ظرفیت اتاق 4 نفر است. آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ...
جزیره
۳ نفر ۴ نفر پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره سه بوم‎گردی نچیدار هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق شماره سه بوم‎گردی نچیدار

ظرفیت پایه اتاق 4 نفر است. حداکثر ظرفیت اتاق 6 نفر است. آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ...
جزیره
۴ نفر ۶ نفر پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره دو بوم‎گردی نچیدار هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق شماره دو بوم‎گردی نچیدار

ظرفیت پایه اتاق 4 نفر است. حداکثر ظرفیت اتاق 6 نفر است. آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ...
جزیره
۴ نفر ۶ نفر پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق 4 نفره ناخدا امینی شماره سه هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق 4 نفره ناخدا امینی شماره سه

حمام و سرویس بهداشتی‌ به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکان سفارش ...
جزیره
۴ نفر ۴ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 4 نفره ناخدا امینی شماره دو هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق 4 نفره ناخدا امینی شماره دو

حمام و سرویس بهداشتی‌ به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکان سفارش ...
جزیره
۴ نفر ۴ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 4 نفره ناخدا امینی شماره یک هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق 4 نفره ناخدا امینی شماره یک

حمام و سرویس بهداشتی‌ به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکان سفارش ...
جزیره
۴ نفر ۴ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 12 نفره ناخدا امینی هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق 12 نفره ناخدا امینی

حمام و سرویس بهداشتی‌ به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکان سفارش ...
جزیره
۱۲ نفر ۱۲ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق 7 نفره ناخدا امینی شماره دو هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق 7 نفره ناخدا امینی شماره دو

حمام و سرویس بهداشتی‌ به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکان سفارش ...
جزیره
۷ نفر ۷ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۳۸۵,۰۰۰ تومان
اتاق 7 نفره ناخدا امینی شماره یک هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق 7 نفره ناخدا امینی شماره یک

حمام و سرویس بهداشتی‌ به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکان سفارش ...
جزیره
۷ نفر ۷ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۳۸۵,۰۰۰ تومان
اتاق 6 نفره ناخدا امینی شماره سه هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق 6 نفره ناخدا امینی شماره سه

حمام و سرویس بهداشتی‌ به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکان سفارش ...
جزیره
۶ نفر ۶ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق 6 نفره ناخدا امینی شماره دو هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق 6 نفره ناخدا امینی شماره دو

حمام و سرویس بهداشتی‌ به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکان سفارش ...
جزیره
۶ نفر ۶ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق 6 نفره ناخدا امینی شماره یک هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق 6 نفره ناخدا امینی شماره یک

حمام و سرویس بهداشتی‌ به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکان سفارش ...
جزیره
۶ نفر ۶ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر