برچسب‌ها :

سرای کاسیان
فیلتر نتایج
سرای کاسیان کاشان اتاق 103 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 103

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 103 سرای کاسیان دارای یک تخت دو نفره ...
سرای کاسیان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۹۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 117 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 117

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 117 سرای کاسیان امکان اقامت 2 نفر به صورت ...
سرای کاسیان کاشان اصفهان هتل
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 116 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 116

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 116 سرای کاسیان دارای یک تخت تک ...
سرای کاسیان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۵۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 115 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 115

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 115 سرای کاسیان دارای یک تخت تک ...
سرای کاسیان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 114 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 114

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 114 سرای کاسیان دارای یک تخت دو ...
سرای کاسیان هتل خانوادگی سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 113 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 113

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 113 سرای کاسیان دارای دو تخت تک نفره و یک ...
سرای کاسیان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 112 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 112

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 112 سرای کاسیان دارای سه تخت تک نفره ...
سرای کاسیان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۵۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 111 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 111

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 111 سرای کاسیان دارای یک تخت دو ...
سرای کاسیان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 110 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 110

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 110 سرای کاسیان دارای یک تخت دو ...
سرای کاسیان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۳۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 109 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 109

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 109 سرای کاسیان دارای دو تخت تک نفره ...
سرای کاسیان تاریخی کاشان اصفهان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۳۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 108 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 108

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 108 سرای کاسیان دارای دو تخت تک نفره و یک ...
سرای کاسیان کاشان اصفهان هتل
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۵۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 107 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 107

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 107 سرای کاسیان دارای دو تخت تک نفره ...
سرای کاسیان تاریخی کاشان اصفهان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 106 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 106

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 106 سرای کاسیان دارای یک تخت دو نفره ...
سرای کاسیان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۱۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 105 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 105

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 105 سرای کاسیان دارای یک تخت تک نفره و یک ...
سرای کاسیان اصفهان هتل خانوادگی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۵۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 104 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 104

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 104 سرای کاسیان دارای دو تخت تک نفره ...
سرای کاسیان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۱۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر