برچسب‌ها :

تاریخی
فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق سه هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق سه

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز دارای 5 اتاق کاهگلی و 5 اتاق گچی است و حداکثر ظرفیت اقامتگاه 65 نفر ...
تاریخی دوستانه بومی بوم گردی
۱ نفر ۱۵ نفر پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق دو هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق دو

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز دارای 5 اتاق کاهگلی و 5 اتاق گچی است و حداکثر ظرفیت اقامتگاه 65 نفر ...
تاریخی طبل پرویز دوستانه
۱ نفر ۱۵ نفر پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق یک هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق یک

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز دارای 5 اتاق کاهگلی و 5 اتاق گچی است و حداکثر ظرفیت اقامتگاه 65 نفر ...
تاریخی قشم قشلاقی طبل
۱ نفر ۶ نفر پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هشت قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هشت

سوئیت دارای یک تخت دبل و سه تخت سینگل است. سوئیت دارای سرویس ایرانی و حمام اختصاصی است. ...
تاریخی شکم گردی الموت صفری
۱ نفر ۵ نفر تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۹۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هفت قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هفت

سوئیت دارای یک تخت دبل و دو تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
تاریخی ارزان سوئیت شکم گردی
۴ نفر ۶ نفر تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۸۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت شش قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت شش

سوئیت دارای یک تخت دبل و دو تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
تاریخی صفری پاییزه خانوادگی
۴ نفر ۶ نفر تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۸۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت پنج قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت پنج

سوئیت دارای چهار تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. سوئیت دارای ...
تاریخی خانوادگی ارزان سوئیت
۴ نفر ۶ نفر تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۸۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت یک قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت یک

سوئیت دارای یک تخت دبل است. سوئیت دارای سرویس فرنگی و حمام اختصاصی است. هزینه‌ی اقامت برای ...
تاریخی شکم گردی الموت صفری
۱ نفر ۲ نفر تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت چهار قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت چهار

سوئیت دارای یک تخت دبل و یک تخت سینگل است. سوئیت دارای سرویس فرنگی و حمام اختصاصی است. امکان ...
تاریخی خانوادگی ارزان سوئیت
۳ نفر ۵ نفر تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۷۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت سه قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت سه

سوئیت دارای یک تخت دبل و یک تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
تاریخی خانوادگی ارزان سوئیت
۳ نفر ۵ نفر تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۷۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت دو قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت دو

سوئیت دارای یک تخت دبل و یک تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
تاریخی خانوادگی شکم گردی پاییزه
۳ نفر ۵ نفر تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۷۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق پنج هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق پنج

اقامتگاه بوم‌گردی و غذای دریایی تاخره دارای 5 اتاق با ظرفیت‌های مختلف است. این اقامتگاه ...
تاریخی بوم گردی قیمت مناسب قشم
۳ نفر ۵ نفر پارکینگ امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق چهار هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق چهار

اقامتگاه بوم‌گردی و غذای دریایی تاخره دارای 5 اتاق با ظرفیت‌های مختلف است. این اقامتگاه ...
تاریخی قشلاقی تاخره دوستانه
۳ نفر ۵ نفر پارکینگ امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق سه هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق سه

اقامتگاه بوم‌گردی و غذای دریایی تاخره دارای 5 اتاق با ظرفیت‌های مختلف است. این اقامتگاه ...
تاریخی بوم گردی قیمت مناسب قشم
۲ نفر ۳ نفر پارکینگ امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق دو هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق دو

اقامتگاه بوم‌گردی و غذای دریایی تاخره دارای 5 اتاق با ظرفیت‌های مختلف است.  این ...
تاریخی دوستانه بوم گردی قیمت مناسب
۲ نفر ۳ نفر پارکینگ امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر