برچسب‌ها :

طاها
فیلتر نتایج
اقامتگاه سنتی طاها اتاق بیست (اشتراکی) فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق بیست (اشتراکی)

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها هتل سنتی شهرگردی فارس
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق نوزده (اشتراکی) فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق نوزده (اشتراکی)

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها هتل سنتی شهرگردی فارس
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق هجده (اشتراکی) فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق هجده (اشتراکی)

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها سنتی شیراز هتل سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق هفده (اشتراکی) فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق هفده (اشتراکی)

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها سنتی شیراز هتل سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق شانزده فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق شانزده

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها سنتی شیراز هتل سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۶۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق پانزده فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق پانزده

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها سنتی شیراز هتل سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۶۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق چهارده فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق چهارده

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها سنتی شیراز هتل سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۶۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق سیزده فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق سیزده

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها قیمت متوسط سنتی شیراز
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۷۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق دوازده فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق دوازده

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها سنتی شیراز هتل سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۷۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق یازده فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق یازده

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها شهرگردی فارس قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۷۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق ده فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق ده

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها سنتی شیراز هتل سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق نه فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق نه

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها شیراز هتل سنتی شهرگردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق هشت فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق هشت

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها قیمت متوسط سنتی شیراز
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق هفت فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق هفت

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها فارس قیمت متوسط سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سنتی طاها اتاق شش فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سنتی طاها اتاق شش

اقامتگاه سنتی طاها در شهر تاریخی شیراز و در منطقه‌ی سنگ سیاه قرار گرفته است.  اتاق شماره ...
طاها هتل سنتی شهرگردی فارس
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر