برچسب‌ها :

قشلاقی
فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق کهور هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق کهور

اقامتگاه بوم گردی مدالی دارای هفت اتاق با ظرفیت‌های متنوع با سبک سنتی است و در روستای گوران ...
قشلاقی دوستانه سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق چت هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق چت

اقامتگاه بوم گردی مدالی دارای هفت اتاق با ظرفیت‌های متنوع با سبک سنتی است و در روستای گوران ...
قشلاقی قیمت متوسط مدالی دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق مُخ هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق مُخ

اقامتگاه بوم گردی مدالی دارای هفت اتاق با ظرفیت‌های متنوع با سبک سنتی است و در روستای گوران ...
قشلاقی دوستانه سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق کِرَت هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق کِرَت

اقامتگاه بوم گردی مدالی دارای هفت اتاق با ظرفیت‌های متنوع با سبک سنتی است و در روستای گوران ...
قشلاقی دوستانه سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق گُرمزنگی هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق گُرمزنگی

اقامتگاه بوم گردی مدالی دارای هفت اتاق با ظرفیت‌های متنوع با سبک سنتی است و در روستای گوران ...
قشلاقی دوستانه سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق کُنار هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق کُنار

اقامتگاه بوم گردی مدالی دارای هفت اتاق با ظرفیت‌های متنوع با سبک سنتی است و در روستای گوران ...
قشلاقی دوستانه سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
 عمارت افضل اتاق دو تخته با سرویس خوزستان - شوشتر
۳/۵

عمارت افضل اتاق دو تخته با سرویس

عمارت افضل دارای ده اتاق تخت دار با ظرفیت 31 نفر است. امکانات عمارت افضل شامل سرویس چای و نسکافه ...
قشلاقی خوزستان دوستانه هتل سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۲,۰۰۰ تومان
 عمارت افضل اتاق یک تخته بدون سرویس خوزستان - شوشتر
۳/۵

عمارت افضل اتاق یک تخته بدون سرویس

عمارت افضل دارای ده اتاق تخت دار با ظرفیت 31 نفر است. امکانات عمارت افضل شامل سرویس چای و نسکافه ...
قشلاقی دوستانه هتل سنتی شوشتر
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۰۹,۰۰۰ تومان
 عمارت افضل اتاق یک تخته با سرویس خوزستان - شوشتر
۳/۵

عمارت افضل اتاق یک تخته با سرویس

عمارت افضل دارای ده اتاق تخت دار با ظرفیت 31 نفر است. امکانات عمارت افضل شامل سرویس چای و نسکافه ...
قشلاقی تاریخی هتل سنتی شوشتر
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۱۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق کِوِند ناخدا هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی مدالی اتاق کِوِند ناخدا

اقامتگاه بوم گردی مدالی دارای هفت اتاق با ظرفیت‌های متنوع با سبک سنتی است و در روستای گوران ...
قشلاقی قیمت متوسط دوستانه سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلودنگ اتاق چلور هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلودنگ اتاق چلور

اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ دارای 9 باب اتاق با ظرفیت های متنوع است. اتاق چلور دو نفره و دارای ...
قشلاقی دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلودنگ اتاق کغار هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلودنگ اتاق کغار

اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ دارای 9 باب اتاق با ظرفیت های متنوع است. اتاق کغار سه نفره و دارای ...
قشلاقی دوستانه سنتی تاریخی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلودنگ اتاق عقاب هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلودنگ اتاق عقاب

اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ دارای 9 باب اتاق با ظرفیت های متنوع است. اتاق عقاب دو نفره و دارای ...
قشلاقی بوم گردی قشم کلودنگ
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلودنگ اتاق تیتوک هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلودنگ اتاق تیتوک

اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ دارای 9 باب اتاق با ظرفیت های متنوع است. اتاق تیتوک هفت نفره و دارای ...
قشلاقی قیمت متوسط دوستانه سنتی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ اتاق کلاه بوکو هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ اتاق کلاه بوکو

اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ دارای 9 باب اتاق با ظرفیت های متنوع است. اتاق کلاه بوکو چهار نفره و ...
قشلاقی دوستانه سنتی تاریخی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر