برچسب‌ها :

کاشان
فیلتر نتایج
هتل سنتی خادمی اتاق شماره 105 اصفهان - کاشان
۳/۵

هتل سنتی خادمی اتاق شماره 105

هتل سنتی خادمی، اقامتگاهی با قدمت 250 ساله است که در شهر کاشان قرار گرفته است. این اقامتگاه دارای 9 ...
کاشان لوکس تاریخی اصفهان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خادمی اتاق شماره 204 اصفهان - کاشان
۳/۵

هتل سنتی خادمی اتاق شماره 204

هتل سنتی خادمی، اقامتگاهی با قدمت 250 ساله است که در شهر کاشان قرار گرفته است. این اقامتگاه دارای 9 ...
کاشان لوکس تاریخی اصفهان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خادمی اتاق شماره 203 اصفهان - کاشان
۳/۵

هتل سنتی خادمی اتاق شماره 203

هتل سنتی خادمی، اقامتگاهی با قدمت 250 ساله است که در شهر کاشان قرار گرفته است. این اقامتگاه دارای 9 ...
کاشان هتل سنتی خادمی لوکس
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خادمی اتاق شاهنشین اصفهان - کاشان
۳/۵

هتل سنتی خادمی اتاق شاهنشین

هتل سنتی خادمی، اقامتگاهی با قدمت 250 ساله است که در شهر کاشان قرار گرفته است. این اقامتگاه دارای 9 ...
کاشان لوکس تاریخی اصفهان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خادمی اتاق شماره 202 اصفهان - کاشان
۳/۵

هتل سنتی خادمی اتاق شماره 202

هتل سنتی خادمی، اقامتگاهی با قدمت 250 ساله است که در شهر کاشان قرار گرفته است. این اقامتگاه دارای 9 ...
کاشان هتل سنتی خادمی لوکس
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خادمی اتاق شماره 104 اصفهان - کاشان
۳/۵

هتل سنتی خادمی اتاق شماره 104

هتل سنتی خادمی، اقامتگاهی با قدمت 250 ساله است که در شهر کاشان قرار گرفته است. این اقامتگاه دارای 9 ...
کاشان اصفهان هتل سنتی خادمی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خادمی اتاق شماره 103 اصفهان - کاشان
۳/۵

هتل سنتی خادمی اتاق شماره 103

هتل سنتی خادمی، اقامتگاهی با قدمت 250 ساله است که در شهر کاشان قرار گرفته است. این اقامتگاه دارای 9 ...
کاشان لوکس تاریخی اصفهان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 103 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 103

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 103 سرای کاسیان دارای یک تخت دو نفره ...
کاشان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۹۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 117 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 117

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 117 سرای کاسیان امکان اقامت 2 نفر به صورت ...
کاشان اصفهان هتل سرای کاسیان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 116 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 116

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 116 سرای کاسیان دارای یک تخت تک ...
کاشان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۵۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 115 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 115

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 115 سرای کاسیان دارای یک تخت تک ...
کاشان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 114 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 114

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 114 سرای کاسیان دارای یک تخت دو ...
کاشان هتل سرای کاسیان خانوادگی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 113 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 113

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 113 سرای کاسیان دارای دو تخت تک نفره و یک ...
کاشان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 112 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 112

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 112 سرای کاسیان دارای سه تخت تک نفره ...
کاشان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۵۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 111 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 111

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 111 سرای کاسیان دارای یک تخت دو ...
کاشان خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر