برچسب‌ها :

تاریخی
فیلتر نتایج
خانه آقازاده اتاق بنفشه یزد - ابرکوه
۳/۵

خانه آقازاده اتاق بنفشه

عمارت آقازاده ابرکوه و بادگیر تاریخی آن به دوره قاجاریه باز می‌گردد و به عنوان یک بنای تاریخی ...
تاریخی خانوادگی لوکس کویری
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۷۷,۰۰۰ تومان
خانه آقازاده اتاق اطلسی یزد - ابرکوه
۳/۵

خانه آقازاده اتاق اطلسی

عمارت آقازاده ابرکوه و بادگیر تاریخی آن به دوره قاجاریه باز می‌گردد و به عنوان یک بنای تاریخی ...
تاریخی خانوادگی لوکس کویری
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۷۷,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق چهار تخته شماره 3 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق چهار تخته شماره 3

اتاق دارای چهار تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق چهار تخته شماره 2 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق چهار تخته شماره 2

اتاق دارای چهار تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق چهار تخته شماره 1 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق چهار تخته شماره 1

اتاق دارای چهار تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق سه تخته شماره 4 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق سه تخته شماره 4

اتاق دارای سه تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس بهداشتی ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق سه تخته شماره 3 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق سه تخته شماره 3

اتاق دارای سه تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس بهداشتی ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق سه تخته شماره 2 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق سه تخته شماره 2

اتاق دارای سه تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس بهداشتی ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق سه تخته شماره 1 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق سه تخته شماره 1

اتاق دارای سه تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس بهداشتی ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق دو تخته شماره 14 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق دو تخته شماره 14

اتاق دارای دو تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس بهداشتی ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق دو تخته شماره 13 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق دو تخته شماره 13

اتاق دارای دو تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس بهداشتی ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق دو تخته شماره 12 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق دو تخته شماره 12

اتاق دارای دو تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس بهداشتی ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق دو تخته شماره 11 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق دو تخته شماره 11

اتاق دارای دو تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس بهداشتی ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق دو تخته شماره 10 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق دو تخته شماره 10

اتاق دارای دو تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس بهداشتی ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه احسان اتاق دو تخته شماره 9 اصفهان - کاشان
۳/۵

خانه احسان اتاق دو تخته شماره 9

اتاق دارای دو تخت است و امکان اضافه شدن یک نفر به صورت کف خواب وجود دارد. اتاق دارای سرویس بهداشتی ...
تاریخی خانوادگی سنتی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر