برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد هفت گلستان - علی آباد
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد هفت

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه دارای 8 واحد در 4 بلوک دو طبقه است. مساحت هر واحد 75 مترمربع و ...
دوستانه جنگلی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد پنج گلستان - علی آباد
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد پنج

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه دارای 8 واحد در 4 بلوک دو طبقه است. مساحت هر واحد 75 مترمربع و ...
جنگلی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد سه گلستان - علی آباد
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد سه

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه دارای 8 واحد در 4 بلوک دو طبقه است. مساحت هر واحد 75 مترمربع و ...
جنگلی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد یک گلستان - علی آباد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد یک

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه دارای 8 واحد در 4 بلوک دو طبقه است. مساحت هر واحد 75 مترمربع و ...
گلستان علی آباد ریگ چشمه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد هشت گلستان - علی آباد
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد هشت

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه دارای 8 واحد در 4 بلوک دو طبقه است. مساحت هر واحد 75 مترمربع و ...
قیمت مناسب گلستان علی آباد
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد شش گلستان - علی آباد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد شش

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه دارای 8 واحد در 4 بلوک دو طبقه است. مساحت هر واحد 75 مترمربع و ...
بوم گردی قیمت مناسب گلستان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد چهار گلستان - علی آباد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه واحد چهار

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه دارای 8 واحد در 4 بلوک دو طبقه است. مساحت هر واحد 75 مترمربع و ...
دوستانه جنگلی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد دو گلستان - علی آباد
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه واحد دو

اقامتگاه بوم‌گردی ریگ چشمه دارای 8 واحد در 4 بلوک دو طبقه است. مساحت هر واحد 75 مترمربع و ...
دوستانه جنگلی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
کلبه جنگلی عمو وجی گلستان - علی آباد
۳/۵

کلبه جنگلی عمو وجی

کلبه جنگلی عمو وجی دو طبقه است که طبقه اول و تراس طبقه دوم به طور دربست باهم اجاره داده میشوند. ...
خانوادگی کلبه جنگلی ارزان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویلای 10 نفره بالاکایلو علی آباد کتول گلستان - علی آباد
۳/۵

ویلای 10 نفره بالاکایلو علی آباد کتول

آنتن‌دهی موبایل خوب است. ظرفیت پایه ویلا 8 نفر است. حداکثر ظرفیت ویلا 10 نفر است. در ویلا ...
ییلاق دوستانه
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 6 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 6

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
ییلاق بوم گردی گلستان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 5 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 5

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
بوم گردی شمال ییلاقی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 4 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 4

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
خنک بوم گردی سرونوش
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 3 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 3

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
بوم گردی گلستان شمال
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 2 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 2

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
خنک ییلاق بوم گردی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر