برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
اتاق 15 نفره اقامتگاه قندچین کرمان - راین
۳/۵

اتاق 15 نفره اقامتگاه قندچین

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب می‌باشد. هزینه اقامت برای ...
سنتی
۱۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
اتاق 12 نفره اقامتگاه قندچین کرمان - راین
۳/۵

اتاق 12 نفره اقامتگاه قندچین

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب می‌باشد. هزینه اقامت برای ...
سنتی
۱۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 10 نفره اقامتگاه قندچین کرمان - راین
۳/۵

اتاق 10 نفره اقامتگاه قندچین

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب می‌باشد. هزینه اقامت برای ...
سنتی
۱۰ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق 8 نفره اقامتگاه قندچین کرمان - راین
۳/۵

اتاق 8 نفره اقامتگاه قندچین

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب می‌باشد. هزینه اقامت برای ...
سنتی
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 6 نفره اقامتگاه قندچین کرمان - راین
۳/۵

اتاق 6 نفره اقامتگاه قندچین

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب می‌باشد. هزینه اقامت برای ...
سنتی
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره اقامتگاه قندچین کرمان - راین
۳/۵

اتاق 5 نفره اقامتگاه قندچین

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب می‌باشد. هزینه اقامت برای ...
سنتی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۷۵,۰۰۰ تومان
اتاق 4 نفره اقامتگاه قندچین شماره دو کرمان - راین
۳/۵

اتاق 4 نفره اقامتگاه قندچین شماره دو

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب می‌باشد. هزینه اقامت برای ...
سنتی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 4 نفره اقامتگاه قندچین شماره یک کرمان - راین
۳/۵

اتاق 4 نفره اقامتگاه قندچین شماره یک

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب می‌باشد. هزینه اقامت برای ...
سنتی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان