برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
اقامتگاه کشکول اتاق شماره پنج فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه کشکول اتاق شماره پنج

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی ...
تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه کشکول اتاق شماره چهار فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه کشکول اتاق شماره چهار

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی ...
تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه کشکول اتاق شماره سه فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه کشکول اتاق شماره سه

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی ...
تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه کشکول اتاق شماره دو فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه کشکول اتاق شماره دو

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی ...
تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه تنگ چوگان (خانه روستایی) فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه تنگ چوگان (خانه روستایی)

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. خانه روستایی دارای سرویس ...
تاریخی قیمت مناسب معتدل
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۱۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره هفت فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره هفت

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. اتاقها دارای سرویس ...
خانوادگی در قلب تاریخ
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره شش فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره شش

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. اتاقها دارای سرویس ...
خانوادگی در قلب تاریخ
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره پنج فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره پنج

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. اتاقها دارای سرویس ...
دوستانه تاریخی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره چهار فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره چهار

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است.   نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. اتاقها دارای ...
خانوادگی در قلب تاریخ
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره سه فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره سه

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. اتاقها دارای سرویس ...
خانوادگی در قلب تاریخ
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره دو فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره دو

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. اتاقها دارای سرویس ...
خانوادگی در قلب تاریخ
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه کشکول اتاق شماره یک فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه کشکول اتاق شماره یک

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی ...
تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره یک فارس - کازرون
۳/۵

اقامتگاه تنگ چوگان اتاق شماره یک

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. اتاقها دارای سرویس ...
تاریخی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان