برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
اقامتگاه آهید اتاق سالفه بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه آهید اتاق سالفه

اقامتگاه بوم گردی آهید در استان بوشهر، شهرستان کنگان قرار دارد. نحوه‌ی اقامت در بوم گردی آهید ...
خانوادگی بوم گردی قیمت متوسط
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه آهید اتاق دریا بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه آهید اتاق دریا

اقامتگاه بوم گردی آهید در استان بوشهر، شهرستان کنگان قرار دارد. نحوه‌ی اقامت در بوم گردی آهید ...
آهید کنگان جنوب
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه آهید اتاق بی بی بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه آهید اتاق بی بی

اقامتگاه بوم گردی آهید در استان بوشهر، شهرستان کنگان قرار دارد. نحوه‌ی اقامت در بوم گردی آهید ...
خانوادگی بوم گردی قیمت متوسط
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق 3 نفره ویژه بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق 3 نفره ویژه

اتاقهای اقامتگاه مان همیشه سبز دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی هستند. نحوه‌ی اقامت به صورت ...
خانوادگی لوکس سنتی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان وسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۴,۰۰۰ تومان
اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق 3 نفره عادی بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق 3 نفره عادی

اتاقهای اقامتگاه مان همیشه سبز دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی هستند. نحوه‌ی اقامت به صورت ...
سنتی خانوادگی لوکس
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان وسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۴,۰۰۰ تومان
اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق 2 نفره عادی بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق 2 نفره عادی

اتاقهای اقامتگاه مان همیشه سبز دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی هستند. نحوه‌ی اقامت به صورت ...
خانوادگی لوکس سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان وسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۹۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه پیسو اتاق شماره شش بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره شش

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
ساحلی بوم گردی قیمت متوسط
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه پیسو اتاق شماره پنج بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره پنج

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
بندر رستمی ساحلی بوم گردی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه پیسو اتاق شماره چهار بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره چهار

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
ساحلی بوم گردی قیمت متوسط
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۴۰۰ تومان
۲۰%تخفیف
اقامتگاه پیسو اتاق شماره سه بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره سه

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
قیمت متوسط پیسو بوشهر
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه پیسو اتاق شماره دو بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره دو

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
ساحلی بوم گردی قیمت متوسط
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه پیسو اتاق شماره یک بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره یک

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
ساحلی بوم گردی قیمت متوسط
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان