بسیارعالی و مفید بود.
غار زیبا و مرموز …دهانه غار رود افشان که بعد از غار ایوب و غار اسپهبد خورشید، سومین دهانه بزرگ در غارهای ایران است .با سه تالار بزرگ و شگفتیهایی که باید از نزدیک دید.